Shoppen in het hart
van de mijnstreek

Wedstrijdreglement Septemberactie


1. Concept
Centrummanagement Beringen (zetel: Markt 4A, 3580 Beringen) organiseert vanaf 11 september 2021 tot en met 30 september 2021 een ‘Shop to Win’-actie voor klanten van Beringen-centrum, be-MINE en Be-MINE Boulevard. Klanten ontvangen bij de deelnemende handelaars één actiecode bij aankoop vanaf 15 euro. Klanten kunnen de actiecode digitaal activeren op de website www.kooplokaalberingen-centrum.be (klanten Beringen-centrum) of op de website www.bemineboulevard.be (klanten be-MINE en Be-Mine Boulevard). De actiecodes kunnen geactiveerd worden tot en met 30 september, 24u00. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Op zondag 10 oktober worden alle winnaars en deelnemende handelaars uitgenodigd op de prijsuitreiking. Zowel voor Beringen-centrum als voor be-MINE en Be-Mine Boulevard worden verschillende prijzen voorzien: 2x één elektrische fiets, 100 x 4 zitplaatsen in de Sky-Watch tijdens het openingsweekend van het stadshuis op 10 oktober 2021 en 2 x een waardebon van €25,00 van verschillende handelszaken op be-MINE, Be-Mine Boulevard en in Beringen-centrum.
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal. Zo wordt er een geschillencommissie samengesteld uit de voorzitter en ondervoorzitter van Centrummanagement Beringen VZW en zijn klachten niet meer ontvankelijk na 30 september 2021.
2. Looptijd
De wedstrijd loopt van 11 september 2021 tot en met 30 september 2021. De klant dient zijn actiecode te activeren voor 30 september 23u59.
3. Deelnamevoorwaarden: de deelnemer zelf
Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België die 18 jaar of ouder is bij aanvang van de wedstrijd. Men kan alleen via de in Beringen-centrum, be-MINE en Be-Mine Boulevard verkregen actiecodes deelnemen aan de wedstrijd. De deelnemer moet de unieke code registeren op de webpagina www.kooplokaalberingen-centrum.be of www.bemineboulevard.be, afhankelijk van waar men de actiecode ontvangen heeft. Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen op volgende manier:
Elke deelnemer moet volledig en correct op het wedstrijdformulier op de betreffende website volgende gegevens invullen: naam, voornaam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer blijkt dat hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of poogt te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Deze persoon wordt eveneens uitgesloten voor verdere deelneming aan de wedstrijd. Centrummanagement Beringen VZW houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs. Elke persoon kan slechts 1 prijs winnen.
Let op: Deelnemende handelaars mogen zelf niet deelnemen aan deze actie. Deze wedstrijdformulieren zullen gediskwalificeerd worden.
4. Deelnamevoorwaarden: inleveren wedstrijdformulier
De deelnemende handelaar overhandigt één actiecode bij aankoop vanaf 15 euro. Elke deelnemer moet zijn actiecode met ingevulde registratiegegevens (onvolledige wedstrijdformulieren maken geen kans op een prijs), uiterlijk 30 september 2021 om 23u59 registreren op de website www.kooplokaalberingen-centrum.be (code verkregen bij handelaars in Beringen-centrum) of op de website www.bemineboulevard.be (code verkregen bij handelaars op de be-MINE en Be-Mine Boulevard). De winnaars worden gekozen op basis van het juiste antwoord en op de wedstrijdvraag en het meest correcte antwoord op de schiftingsvraag. De wedstrijdvragen voor Beringen-centrum en be-MINE / Be-Mine Boulevard zijn verschillend.
Door deel te nemen geeft u toestemming om uw naamgegevens in geval van winst te publiceren op de Facebookpagina van de vzw Centrummanagement Beringen (Handelaars Beringen-centrum), de Facebookpagina van be-MINE en de Facebookpagina van Be-Mine Boulevard.
Bij deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement. De deelname aan deze actie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren wordt genomen om het goede verloop van de actie te waarborgen.
Nota: Dit reglement dient in elke deelnemende handelszaak ter consultatie beschikbaar te zijn en dient op eenvoudige
vraag ter inzage voorgelegd te worden.
5. Aansprakelijkheid
In geen enkel geval kan Centrummanagement Beringen VZW, be-MINE en/of Be-Mine Boulevard aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen aan deze actie. De stad kan noch door de deelnemer noch door derden aansprakelijk gesteld worden.
6. Laattijdige deelnames
Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd in dit wedstrijdreglement) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging is. Beide organisaties kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.
7. Winnaarbepaling
De winnaars worden bepaald tussen diegenen die hun code correct geregistreerd hebben en een correct antwoord gegeven hebben op de wedstrijdvragen. Indien er geen correct antwoord op de schiftingsvraag gegeven werd, zal diegene waarvan het antwoord het dichtst bij het correcte antwoord ligt, gekozen worden. Indien er meerdere personen met het correcte antwoord zijn op beide vragen, zal er geloot worden voor de prijzen. De prijzenpot bestaat uit: 2x één elektrische fiets, 100 x 4 zitplaatsen in de Sky-Watch tijdens het openingsweekend van het stadshuis op 10 oktober 2021 en 2 x een waardebon van €25,00 van verschillende handelszaken op be-MINE, Be-Mine Boulevard en in Beringen-centrum.
De deelnemers hebben bij registratie hun e-mailadres en telefoonnummer opgegeven. Alle winnaars worden persoonlijk via hun opgegeven e-mailadres of telefoonnummer gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn (2 werkdagen), vervalt het recht op de prijs en wordt de reservewinnaar aangeduid.
8. Prijzen
De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon woonachtig op dit adres. De prijzen kunnen niet uitgewisseld worden tegen geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te bewijzen via de identiteitskaart. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, woonplaats en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. Centrummanagement Beringen VZW, be-MINE en Be-Mine Boulevard zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijs. Indien een winnaar zijn/haar prijs niet kan ophalen tijdens het voorziene moment op de prijsuitreiking, wordt de prijs nog 1 week in bewaring genomen en kan deze afgehaald worden op de maatschappelijk zetel van Beringen Centrummanagement VZW (Markt 4A, 3580 Beringen). Na het verstrijken van de termijn van 1 week gaat de prijs naar een nieuwe winnaar.
9. Wetgeving
Deelnemers aan deze campagne gaan er mee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisatie in het kader van hun deelname aan deze campagne, zullen worden verwerkt overeenkomstig de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018. Het toepassingsgebied is afhankelijk van de definitie van het verwerken van persoonsgegevens (art 4,2 GDPR): “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, het vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.” De Privacy Commissie verduidelijkt dat iedere organisatie aan de bepalingen en principes van de GDPR zal moeten voldoen. Door deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemers ermee akkoord dat de persoonsgegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor communicatie rond evenementen, acties en wedstrijden van Centrummanagement Beringen VZW.
Nota: Dit reglement dient in elke deelnemende handelszaak ter consultatie beschikbaar te zijn en dient op eenvoudige
vraag ter inzage voorgelegd te worden.
Centrummanagement Beringen VZW oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. Deze bevoegdheid zal uitgeoefend worden door de geschillencommissie zoals hierboven aangegeven. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door beide organisaties toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen dan gepubliceerd worden op de webpagina’s www.kooplokaalberingen-centrum.be en www.bemineboulevard.be.
Het Belgisch recht is van toepassing.
10. Publicatie wedstrijdreglement
Dit wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de websites www.kooplokaalberingencentrum en www.bemineboulevard.be.